Bestellen bij Bol.com of bij Boekhandel Bijleveld

 

ALFRED ADLER

MENSENKENNIS

inleiding in de karakterkunde


nur 770 / 240 blz. / pbk. / 17,50

isbn 978.90.6131.253.6 / Nog te verschijnen

– standaardwerk over de persoonlijkheidsleer –

Mensenkennis geldt wereldwijd als het hoofdwerk van Alfred Adler. Dit klassieke handboek, waarin de kernbegrippen van zijn visie op de menselijke persoonlijkheid glashelder uiteen worden gezet, is niet voor niets in vele landen vertaald. Adler benaderde met zijn «Individual psychologie» de mens als ondeelbare eenheid die zich zijn gehele leven lang ontwikkelt in relatie tot anderen en tot de wereld rondom. In dit boek maakt hij duidelijk dat mensen niet te begrijpen zijn vanuit hun verdringingen en neuroses, zoals Freud betoogde, maar als medemensen die voortdurend op zoek zijn naar elkaar, naar gemeenschapsgevoel en naar intieme relaties.

Dit boek biedt inzicht in het menselijk karakter als een organisch geheel in permanente ontplooiing, waarbij elk mens zijn lot in eigen hand kan hebben.

De benadering van Adler blijft onverminderd van belang voor studenten, professionals in de wereld van psychologie en psychotherapie alsook voor iedereen die meer kennis wil krijgen over de mens en over zichzelf.

«meer dan ooit het lezen waard.» – psychology

de nieuwe editie van het baanbrekende boek over
karakter, individualiteit en persoonlijkheid

alfred adler (1870-1937) was de grondlegger van de Individual Psychologie, de benadering van de mens die niet uitging van de freudiaanse mechanismen van verdringing en neuroses, maar van de permanente ontwikkeling van de gehele menselijke persoonlijkheid die ondeelbaar is en zich ontwikkelt in relatie met de medemensen. Zijn denken was van grote invloed op sociaalpsychologen als Erich Fromm, Karen Horney en Carl Rogers, alsook op de vorming van het moderne mensbeeld in het algemeen.


«Wie de mens echt wil begrijpen, heeft veel meer aan Adler dan aan Freud

– frankfurter allgemeine –


– uit de inhoud –

Wezen en ontstaan van het karakter – De sociale aard van het karakter

Richtingen in de ontwikkeling van het karakter – Kind en maatschappij

De compensatie van minderwaardigheidsgevoelens

IJdelheid en eerzucht – Angst en besluiteloosheid

Vreugde – Medelijden – Schaamte

Bestellen bij Bol.com of bij Boekhandel Bijleveld